ACI Hrvatska
 
ACI Hrvatska je neprofitna udruga građana Republike Hrvatske koji su profesionalno uključeni u rad na području financijskih tržišta u bankama, centralnoj banci te ostalim financijskim institucijama.

Cilj Udruge je da potiče, pomaže i razvija trgovanje financijskim instrumentima u zemlji i inozemstvu, sukladno odrednicama ACI-a sa sjedištem u Parizu ( Associete Cambiste Internacionale
Paris).

Udruga podstiče "fair" odnose među članovima, povjerljivost informacija, povjerenje, održavanje i širenje profesionalnog ugleda, te etiku i moralnost u poslovanju.
O društvu