ACI Hrvatska
 

S T A T U T
UDRUGE " ACI HRVATSKA"

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (" Narodne novine", broj 70/97 i 106/97), Skupština Udruge - ACI HRVATSKA, održana u Dubrovniku 31.05.2003. donijela je odluku o izmjenama Statuta Udruge. Na temelju tih izmjena izrađen je i novi

STATUT
UDRUGE "ACI HRVATSKA"

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga "ACI - Hrvatsko financijsko tržišno udruženje" ( u daljem tekstu: Udruga ); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruga; članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju udruge; tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 2.
Puni naziv Udruge je: ACI - Hrvatsko financijsko tržišno udruženje.
Naziv na engleskom jeziku glasi: ACI - Croatian financial markets association
Skraćeni naziv udruge je: ACI Hrvatska
Sjedište Udruge je: Paromlinska 2, Zagreb
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri Ministarstvu uprave.
Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik Udruge.

Članak 3.
Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Udruge.

Članak 4.
Udruga je član ACI The Financial Markets Association, sa sjedištem u Parizu.

Članak 5.
ACI - Hrvatsko financijsko tržišno udruženje je neprofitna organizacija.

Članak 6.
Statut Udruge se, osim na Zakonu, temelji i na Statutu ACI-a.

Članak 7.
Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Članak 8.
Na sve organizirane skupove Udruge, članovi inozemnih Forex Club-ova imaju slobodan pristup.

II CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 9.
Cilj Udruge je da potiče, pomaže i razvija trgovanje financijskim instrumentima u zemlji i inozemstvu, sukladno odrednicama ACI-a. Udruga podstiče "fair" odnose među članovima, povjerljivost informacija, povjerenje, održavanje i širenje profesionalnog ugleda, te etiku i moralnost u poslovanju.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:
- organiziranjem savjetovanja, predavanja i seminara, - posredovanjem kod daljnje izobrazbe, - suradnjom s inozemnim ACI Club-ovima.

III ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.
Članstvo u Udruzi može biti redovno, počasno i pridruženo. Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate statut i opće akte Udruge, a počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge. Pridruženi članovi mogu postati osobe izvan banaka koje sudjeluju u trgovanju financijskim instrumentima, što uključuje pojedince iz firmi, i iz poduzeća koja dobavljaju hardware i software programe te obrazovne organizacije.

Članak 11.
Redovni članovi moraju aktivno sudjelovati u trgovanju financijskim instrumantima na međubankarskom tržištu, domaćem i inozemnom, na poslovima spot i terminskih transakcija, tržištu novca, trgovanju plemenitim kovinama, trgovanju dužničkim vrijednosnim papirima, domaćim i stranim novčanicama i kovanim novcem, poslovima administriranjai upravljanja rizicima koji proizlaze iz navedenog trgovanja i moraju biti odgovorni za navedene poslove.
Svoje aktivnosti redovni članovi obavljaju u okviru banaka koje posluju u Republici Hrvatskoj.
Redovni članovi moraju imati najmanje dvije godine iskustva na području trgovanja financijskim instrumentima, prije podnošenja zahtjeva za učlanjivanje u redovno članstvo.
Pridruženi članovi moraju imati najmanje dvije godine iskustva na području trgovanja financijskim instrumentima, prije podnošenja zahtjeva za učlanjivanje u pridruženo članstvo.

Članak 12.
Počasni član može biti osoba koja je značajno doprinijela razvoju Udruge.

Članak 13.
Odluku o prijemu u redovno i pridruženo članstvo donosi Izvršni odbor Udruge, po primitku molbe za prijem kandidata. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Udruge. U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Izvršni odbor Udruge.

Članak 14.
Prava i obveze članova su: - da aktivno sudjeluju na svim manifestacijama koje organizira Udruga, - da budu obavješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju, - da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti, - da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela, - da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, - da redovito plaćaju članarinu, - da čuvaju i podižu ugled Udruge.
Pravo da budu birani u organe Udruge te pravo glasovanja imaju samo redovni članovi Udruge.

Članak 15.
Članstvo u Udruzi prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge,
- pismenom izjavom o istupanji iz članstva i
- isključenjem iz članstva.

Članak 16.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 17.
Tijela Udruge su:
1. Skupština 2. Izvršni odbor 3. Predsjednik Udruge 4. Tajnik Udruge 5. Nadzorni odbor Udruge 6. Komisija za stručno usavršavanje 7. Sud časti.

Članak 18.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve fizičke osobe članovi Udruge.
Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine redovnih članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvati će je predlagač.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 19.
Skupštinu saziva predsjednik Udruge, dostavljanjem pismenih poziva članovima i to najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 20.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočno najmanje polovina redovnih članova Udruge, osobno ili putem punomoći.
Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina redovnih članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke, ukoliko je nazočna najmanje jedna trećina članova Udruge, osobno ili putem punomoći.
Sve odluke donose se javnim glasovanjem ili pismenim putem.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom prisutnih glasova.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge, Skupština donosi 2/3 većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa.

Članak 21.
Skupština Udruge:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune, - donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge, - bira i razrješava članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, - donosi program rada za jednogodišnje razdoblje, - donosi financijski plan i usvaja završni račun, - razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge, - odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija, - odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih, - rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju, - odlučuje o prestanku Udruge, - odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge, utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 22.
Predsjednik i Tajnik Udruge predstavljaju i zastupaju Udrugu u pravnom prometu i odgovaraju za zakonitost rada Udruge a bira ih Izvršni odbor na vrijeme od 3 godine, s time da mogu biti birani najviše dva puta za redom. Izvršni odbor, predsjednika i tajnika Udruge, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 23.
Izvršni odbor ima 10 članova koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine.
Izvršni odbor Udruge: - između svojih redova bira predsjednika i tajnika, - utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna, - utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa, - podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu, - odlučuje o visini članarine, - odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva, - brine se o informiranju članstva i javnosti, - odlučuje o korištenju imovine Udruge, - obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Izvršnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova.

Članak 24.
Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednik Udruge: - saziva sjednice Skupštine Udruge i Izvršnog odbora i predlaže dnevni red, - provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine. U slučaju odsutnosti predsjednika njegovu funkciju preuzima tajnik.

Članak 25.
Nadzorni odbor ima 2 člana koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine. Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire: - primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, - materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge, - ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata, - obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Izvršnog odbora i Skupštine, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge. Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana, primjenjuju se odredbe članka 22. ovog Statuta.

Članak 26.
Komisija za stručno usavršavanje ima 3 člana koji između sebe biraju Predsjedavajućeg člana. Obveze komisije su:
- stalna briga o stručnom usavršavanju članova Udruge, - održavanje kontakta s The ACI Institute-om, - održavanje kontakata sa specijaliziranim firmama koje se bave edukacijom dealera, - organizacija seminara, - organizacija ispita za ACI Certificate, Diplomu, Fellowship itd. - sudjelovanje na sjednicama Izvršnog odbora, kada se raspravlja o temama iz oblasti rada Komisije.

Članak 27.
Sud časti sastoji se od 3 člana Udruge koji se biraju na Skupštini na rok od 3 godine. Članovi Suda časti između sebe biraju Predsjedavajućeg člana. Na zahtjev Izvršnog odbora Sud časti daje mišljenje o članovima Udruge, koji postupaju suprotno dobrim poslovnim običajima i koji ne ispunjavaju redovito svoje obveze prema Udruzi. Članovi Suda časti ne mogu biti istovremeno i članovi Izvršnog odbora Udruge.

Članak 28.
Na način i postupak razrješenja Komisije za stručno usavršavanje, Suda časti ili pojedinog njihovog člana primjenjuju se odredbe Članka 22. ovog Statuta.

Članak 29.
Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od: - članarine, - kotizacija, - marketinga, - doprinosa financijskih organizacija - ostali prihodi sukladno Zakonu.
Visina članarine utvrđuje se glasovanjem na Skupštini Udruge a na prijedlog Izvršnog odbora. Svaki redovni član Udruge plaća članarinu Udruzi i ACI - The Financial Markets Association. Udruga prosljeđuje odgovarajući dio uplaćene članarine u ACI - The Financial Markets Association.
Pridruženi članovi plaćaju članarinu samo Udruzi ACI Hrvatska.

Članak 30.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

V STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 31.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Izvršni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani na raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog statuta.

Članak 32.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 33.
Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.
Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka imovina Udruge pripada Republici Hrvatskoj.

Članak 35.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri Ministarstvu uprave.

 

U Dubrovniku, 31.05.2003.

PREDSJEDNIK UDRUGE
Mladen Miler

 

Statut